Algemene voorwaarden

Workshops en verdiepingsdagen, ook online

Stichting Het Verdwenen Zelf
Molenstraat 20
7551 DC Hengelo
KvK: 78230195
RSIN: 861311176

  • Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 oktober 2022
  • Voor (live) workshops en verdiepingsdagen op lokatie en de online trainingen via Zoom gelden grotendeels dezelfde algemene voorwaarden, daarom noemen we deze hieronder gezamelijk ‘workshop’. De voorwaarden voor de online trainingen via Zoom zijn soms anders, dat staat hieronder dan expliciet vermeld.

1. Inschrijving

Inschrijving dient per persoon te geschieden middels het inschrijfformulier op de website. Voor de workshops geldt een maximum aantal deelnemers, zodra dit maximum is bereikt sluit de inschrijving. Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving via e-mail, later gevolgd door het programma met alle praktische informatie.

2. Betaling en annulering

U betaalt de workshop bij inschrijving via iDeal, bancontact of creditcard. Op verzoek accepteren we ook enkele andere betaalwijzen, neem hiervoor eerst contact met ons op. In alle gevallen geldt dat de inschrijving voor de workshop pas definitief is nadat we het volledige bedrag ontvangen hebben. Contante betaling is niet mogelijk.

Live workshops en verdiepingsdagen op lokatie vallen onder de uitzondering op het herroepingsrecht zoals gesteld in het Burgerlijk wetboek boek 6, art 230p lid e. Dat betekent dat u na inschrijving geen twee weken bedenktijd hebt. U mag wel kosteloos annuleren als uw annulering binnen twee weken na uw inschrijving én minimaal twee maanden voor aanvang van de workshop door ons is ontvangen. We sturen u dan per e-mail een bevestiging van annulering en storten direct het betaalde terug. Ontvangen we uw annulering later, maar minimaal twee weken voor aanvang van de workshop, dan storten we het betaalde terug onder inhouding van € 35,00 administratiekosten. Binnen twee weken voor aanvang van de workshop kunt u niet meer annuleren.

Online trainingen via Zoom vallen niet onder bovengenoemde uitzondering, u heeft na inschrijving voor een online training via Zoom veertien dagen de tijd om uw deelname zonder opgaaf van redenen te annuleren, ingaande op de dag dat u zich heeft ingeschreven. U ontvangt dan het volledige betaalde bedrag binnen enkele dagen terug .

3. Annulering door Het Verdwenen Zelf

Bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht heeft Het Verdwenen Zelf het recht om de workshop te annuleren. U wordt hier – zo mogelijk – uiterlijk twee weken voor aanvang van de workshop van op de hoogte gesteld en reeds betaalde inschrijfgelden worden dan direct en volledig gerestitueerd.

4. Wijzigingen in datum, lokatie en trainers

Stichting Het Verdwenen zelf houdt zich ten alle tijde het recht voor om bij ziekte of verhindering van trainers een andere, voldoende gekwalificeerde trainer in te zetten.

Wanneer, door omstandigheden, de datum of de lokatie van de (live) workshop wijzigt, heeft de deelnemer het recht zijn inschrijving binnen 14 dagen te annuleren; reeds betaalde inschrijfgelden worden dan direct en volledig gerestitueerd.

5. Intellectueel eigendom

Op alle in het kader van de workshop gepresenteerde of uitgereikte studiematerialen berust copyright; het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Verdwenen Zelf deze materialen, of delen daarvan, te publiceren of te vermenigvuldigen.

6. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

De trainers en deelnemers zijn gehouden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie die tijdens de workshop door de deelnemers gegeven wordt. Zij worden geacht deze informatie niet aan derden door te geven.

7. Veiligheid en gedrag

De deelnemer verplicht zich de op de workshoplokatie geldende gedragsregels en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Van de deelnemers wordt een respectvolle bejegening van elkaar en anderen verwacht. Het maken van geluidsopnames, foto’s of video’s tijdens de workshop is niet toegestaan.

7. Slotopmerkingen

Op de workshops en verdiepingsdagen is het Nederlands recht van toepassing. In alle situaties waarin deze Algemene voorwaarden niet voorziet beslist de Stichting Het Verdwenen Zelf. Heb je vragen over de voorwaarden, stuur dan een e-mail aan het secretariaat: secretariaat@verdwenenzelf.org